Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  361/2016

privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţie de spaţiu comercial,

care aparţin domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 74035/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele nr. 60421/2016 a INTERFLORA S.R.L., nr. 70019/2016, a PANPACIFICO S.R.L. și nr. 74245/2016 a MAGIC-ART S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1828 coroborate cu art. 1778 alin. (3) din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect spaţii cu destinaţia de spaţiu comercial, situate în imobilul din str. Gróf Mikó Imre nr. 1, aflate în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, pentru o perioadă de 1 an, potrivit clauzelor cuprinse în proiectele actelor adiţionale, anexele 1-3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Contabilitate şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2016.

                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                      Cserey Zoltán-Mihály                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                  Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină