Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  4/2017

privind aprobarea Regulamentului de funcționare al sistemului de staționare și
parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din
Municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68.517/2016 al Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se stabilesc amplasamentele locurilor de parcare cu plată pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă Regulamentul de funcționare al sistemului de staționare și parcare cu plată a vehiculelor/autovehiculelor în parcările publice cu plată din Municipiul Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2005 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al sistemului de staţionare şi parcare cu plată a autovehiculelor în parcările cu plată din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Poliţia Locală a municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţia de Gosporărire Comunală şi Biroul de Monitorizare Societăţi Comerciale şi Servicii Comunitare de Utilităţi Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 ianuarie 2017.
   
                               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                                     József Álmos-Zoltán                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină