Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  358/2016

privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Sfântu Gheorghe pe
str. General Grigore Bălan nr. 10Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 74.371/16.12.2016 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 74532/19.12.2016 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna;
În baza prevederilor art. 879 din Codul Civil şi al Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Cap. X din Contractul de concesiune nr. 3/05.01.1993, încheiat între Consiliul Loal al Municipiului Sfântu Gheorghe și Agenția Pentru Protecția Mediului Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă alipirea terenurilor proprietatea municipiului Sfântu Gheorghe- domeniul privat - cu drept de administrare Agenţia pentru Supravegherea Protecţia Mediului Sfântu Gheorghe, situate pe B-dul General Grigore Bălan nr. 10, înscrise în C.F. nr. 27222 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27222 în suprafaţă de 639 mp, C.F. nr. 27223 Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27223 în suprafaţă de 225 mp, într-un singur corp de proprietate în suprafaţă totală de 864 mp, cu nr. cad. 39227, conform documentaţiei cadastrale executată de persoană fizică autorizată Dumuţ Ioan topograf, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 3/1993 încheiat cu Agenţia Pentru Protecţia Mediului Covasna, potrivit clauzelor cuprinse în actul adiţional anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 19 decembrie 2016.

                          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                              Cserey Zoltán-Mihály                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină