Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  357/2016

privind aprobarea documentaţiei faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie, precum şi a indicatorilor

tehnico-economici, în vederea autorizării executării lucrărilor de intervenţie în regim de primă urgenţă

pentru lucrarea de intervenţie
 „Refacere pod de lemn peste râul Olt, localitatea Chilieni judeţul Covasna”

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 74.111/15.12.2016 al Biroului Dezvoltare Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 298/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod cu structură de lemn în municipiul Sfântu Gheorghe, localitatea Chilieni”;
Având în vedere Raportul operativ nr. 1/14.06.2016 privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase produse în 13-14 iunie 2016, al Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere Procesul verbal nr. 38390/17.06.2016 al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Covasna;
Având în vedere Procesul verbal de control nr 21787 respectiv nr. 38899 din 22.06.2016 al Inspectoratului Judeţean în Construcţii Covasna;
Având în vedere H.G. nr 752 din 12 octombrie 2016 privind alocarea unor sume din Fondul de Intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unele UAT afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă documentaţia faza Proiect Tehnic + Detalii de Execuţie, în vederea autorizării executării lucrărilor de intervenţie în regim de primă urgenţă pentru lucrarea de intervenţie „Refacere pod de lemn peste râul Olt, localitatea Chilieni judeţul Covasna”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principali indicatori tehnico-economici:

   Valoare totală cu TVA                                       Din care C+M, Valoare totală cu TVA
     Mii lei          Mii euro                                                Mii lei                     Mii euro
 458,5992       101,6308                                             413,4792                   91,6318
    Valoarea totală a intervenţiei, la cursul BNR din 28.11.2016, 1 euro = 4,5124 lei
ART. 2 . – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Biroul Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 decembrie 2016.

                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                      Cserey Zoltán-Mihály                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină