Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  354/2016

pentru modificarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse
 pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul
Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 72.692/2016 a d-lui consilier Zsigmond József.
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 5 din H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare, și va avea următorul cuprins:
„Art. 5. - Se constituie Comisia de evaluare a cererilor depuse pentru obţinerea burselor, în următoarea componenţă nominală:
1. Magyarosi Imola-Piroska, consilier local, preşedintele comisiei;
2. Kondor Ágota, consilier local;
3. Zsigmond József, consilier local;
4. Bucur Mirela-Liliana, consilier local;
5. 2 reprezentanţi ai Universităţii „Babeş-Bolyai”;
6. reprezentantul Universităţii „Sapientia”.”
ART. 2. – Procedura de acordare a burselor pe anul 2017 se desfăşoară, după cum urmează:

Nr.crt. Activităţi Termene/perioade de realizare
1 Depunerea dosarului pentru obţinerea burselor  până la data de 30.01. 2017
2 Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor a candidaţilor înscrişi în data de 31.01.2017
3 Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor „Burselor Sfântu Gheorghe”   în data de 10.02. 2017
4 Depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului evaluării 10.02.-13.02. 2017
5 Soluţionarea contestaţiilor   în data de 17.02.2017
6 Aducerea la cunoştinţă publică a rezultatului final în data de 20.02. 2017
7 Câştigătorii primesc burse pentru luna martie, aprilie, mai şi iunie 2017  

 
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2016.
                        
                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                            Cserey Zoltán-Mihály                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină