Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  352/2016

pentru rectificarea H.C.L. nr. 337/2016 privind aprobarea încheierii unui
contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius”
din Sfântu Gheorghe pentru organizarea a XX-a aniversări a Ansamblului
de muzică veche Codex

 


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară,
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;             
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – În cuprinsul contractului de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 337/2016 privind aprobarea încheierii unui contract de asociere între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia „Georgius” din Sfântu Gheorghe pentru organizarea a XX-a aniversări a Ansamblului de muzică veche Codex, se face următoare rectificare:
La pct. 2.2 din contractul de asociere, astfel: în loc de greşit
„2.2. Bugetul realizării obiectului contractului este de 4.000 lei:
•    Resurse alocate din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe: 3.000 lei...”
se va citi corect
„2.2. Bugetul realizării obiectului contractului este de 5.000 lei:
•    Resurse alocate din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe: 4.000 lei...”.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2016.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                            Cserey Zoltán-Mihály                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină