Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  349/2016

privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza proiect tehnic, a unor

obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din contractul de finanţare

nr. 40.634/2010 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Banca Europeană

pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD)
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72869/2016 al Compartimentului de Dezvoltare și Investiții;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 863/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic, „Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – strada Debren”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:  962,871 lei, respectiv 213,876 Euro
din care: construcţii – montaj (C+M):        959,947 lei, respectiv 213,227 Euro
ART. 2. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic, „Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – strada Cânepei”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 1,248,784 lei, respectiv 277,384 Euro
din care: construcţii – montaj (C+M):       1,242,064 lei, respectiv 275,892 Euro
ART. 3. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic, „Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna –strada Bartalis Ferenc”, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 747,777 lei, respectiv 166,099 Euro
din care: construcţii – montaj (C+M):       745,435 lei, respectiv 165,579 Euro
ART. 4. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic, „Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – strada Őrkő”, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 577,673 lei, respectiv 128,315 Euro
din care: construcţii – montaj (C+M):       575,497 lei, respectiv 127,831 Euro
ART. 5. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic, „Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – strada Orbán Balázs”, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 591,001 lei, respectiv 131,275 Euro
din care: construcţii – montaj (C+M):       588,592 lei, respectiv 130,740 Euro
ART. 6. - Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza proiect tehnic, „Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna – Cartierul Simeria – iluminat”, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă;
Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA: 2,063,568 lei, respectiv 458,367 Euro
din care: construcţii – montaj (C+M):       2,062,737 lei, respectiv 458,182 Euro
ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii și Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2016.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                         Cserey Zoltán-Mihály                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină