Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  344/2016

privind încheierea unui act adiţional la Contractul de concesiune nr. 569/2005 pentru spaţiul cu destinaţia de

cabinet medical de familie, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.127/2016 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 54.769/19.09.2016 a d-nei Szőke Ecaterina, medic de familie la Cabinetul de medicină de familie;
Având în vedere Certificatul de membru nr. 41/2008 privind Avizul Colegiul Medicilor din România Consiliul Judeţean Covasna;
Având în vedere adresa nr. 129/15.09.2016 privind Avizul Colegiul Medicilor din România Consiliul Judeţean Covasna;
Având în vedere Avizului Conform nr. 11252/24.11.2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetări Ştiinţifice;
Având în vedere H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei nr. 124/1998, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 2 din Decizia nr. 4/22.02.2008 privind continuarea activităţii medicale peste vârsta legală de pensionare, emis de Colegiul Medicilor din România;
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă prelungirea Contractului de concesiune nr. 569/2005 privind spaţiul cu destinaţia de cabinet medical „Cabinet medical Dr. Szőke Ecaterina”, în suprafaţă de 75,6 mp din imobilul situat în municipul Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly nr. 78, potrivit prevederilor proiectului de act adițional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2016.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
                                       Csatlos László                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


    Anexa 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină