Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTARÂREA NR. 58/2007
privind scutirea Asociaţiei „Pro Nobis” şi Fundaţiei „Lazarus”  de la plata impozitului pe clădire

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN. 1804/2007 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere cererile înaintate de Fundaţia „Lazarus”şi Asociaţia „Pro Nobis” înregistrate la Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe, sub nr. 3154/08.03.2007, respectiv nr. 3483/13.03.2007;

Având în vedere prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare întervenite în baza pct. 219 din Legea nr. 343/2006;

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            In conformitate cu prevederile art. 36  alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            In temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă scutirea  Asociaţiei „Pro Nobis” de la plata impozitului pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Grigore Bălan nr. 41, bl. 16, sc. C, evidenţiată în C.F. individuală nr. 9547 Sfântu Gheorghe, nr. top. 20/2/I.C, 19/3, 18/1/I.C,12/1/1/I.C şi C.F. colectivă nr. 5837 Sfântu Gheorghe, dobândită de asociaţie cu titlu de cumpărare şi utilizată ca sediu “Centru de Consiliere Socială şi Terapie Familială”, conform actelor cuprinse în anexa nr. 1, din care face parte integrantă.

            ART. 2. – Se aprobă scutirea Fundaţiei „Lazarus”  de la plata impozitului pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. 1 Decmbrie 1918 nr. 10, întabulată în C.F. individuală nr. 19048 Sfântu Gheorghe, nr. top. 212/II/IX, 212/II/X, 212/II/XI, 212/II/XII şi C.F. colectivă nr. 3370 Sfântu Gheorghe, dobândită de fundaţie cu titlu de donaţie şi utilizată exclusive pentru desfăşurarea activităţilor social-umanitare, conform actelor cuprinse în anexa nr. 2, din care face parte integrantă.

            ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                 Albert Ildikó-Anikó                                           SECRETAR

                                                                                     Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină