Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  326/2016

privind aprobarea ordinii de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii, construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
în municipiul Sfântu Gheorghe

  

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul nr. 64.496/2016 al Comisiei de analizare şi evaluare privind rezultatul evaluării solicitărilor de locuinţe pentru tineri destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe din Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.776/14.11.2016 a Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 15 alin. (9) din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,  republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă ordinea de prioritate cu solicitanţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii construite din fondul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. – Lista cu ordinea de prioritate se va aduce la cunoştinţă publică potrivit legii, prin afişare la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, precum şi la acordarea priorităţilor în soluţionarea cererilor se vor adresa primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi se pot depune la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, situat pe str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, în termen de 7 zile de la data afişării listei.
ART. 4. – (1) Soluţionarea contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primirea acestora, prin decizie, în condiţiile legii.
(2) Decizia comisiei poate fi atacată de către persoana vătămată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 noiembrie 2016.

             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                        Csatlos László                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină