Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  327/2016

privind transmiterea în administrarea Liceului „Mikes Kelemen”
a unei locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe,
cu destinaţia de locuinţă de serviciu

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68.455/2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 73648/22.12.2015 a Liceului Teologic Reformat din municipiul Sfântu Gheorghe privind renunţarea la locuinţa de serviciu atribuită prin HCL. nr. 204/2012 privind transmiterea în administrarea instituţiilor publice a unor locuinţe proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe, cu destinaţie de locuinţe de serviciu precum şi Procesul-verbal de predare-primire din data de 28.09.2016.
Având în vedere adresa nr. 61.266/27.10.2015 a Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” prin care solicită atribuirea unei locuinţe de serviciu;
Având în vedere Procesul verbal al şedinţei Comisiei pentru învăţământ, cultură, şi ştiinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, din data de 14 noiembrie 2016;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
    Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În baza prevederilor art. 866 – 870 din Codul civil;
    În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - (1) Se ia act de renunţarea Liceului Teologic Reformat asupra dreptului de administrare a unei locuinţe de serviciu „Apartament nr. A8” situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Ţigaretei nr. 75.
(2) Se aprobă proiectul actului adiţional la Contractul de administrare nr. 58461/07.11.2012, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Liceul Teologic Reformat, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 2. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra locuinţei de serviciu, în favoarea Liceului Teoretic „Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă proiectul actului adiţional la Contractul nr. 58.466/07.11.2012, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. 
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 noiembrie 2016.

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                         Csatlos László                                                                                               SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină