Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  321/2016

privind modificarea şi completarea actului constitutiv al
URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 68.665/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 67.581/2016 a administratorului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. i şi l din Actul constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare:
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea art. 5 alin. (1) din Actul constitutiv al URBAN LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, prin introducerea unor noi coduri CAEN la obiectul secundar al activităţii, după cum urmează:
- „8120- Activităţi de întreţinere peisagistică”;
- “9603- Activităţi de pompe funebre şi asimilare”;
ART. 2. – Se împuterniceşte administratorul societăţii, doamna Szabó Mária Magdolna, să semneze şi să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, conţinând prevederile art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3.  – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi administratorul URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 noiembrie 2016.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                 Csatlos László                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină