Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  6/2017

privind aprobarea Procedurii de analiză și soluționare a cererilor de stingere a

creanțelor fiscale prin dare în plată
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1.714/2017 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Procedura de analiză și soluționare a cererilor de stingere a creanțelor fiscale prin dare în plată, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) Se constituie Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor de dare în plată, cu următoarea componență:
    2.1 Președinte - Debreczeni László, consilier local;
    2.2. Membru - Bálint Iosif, consilier local;
    2.3. Membru - Lukáts Mária, șef serviciu în cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale;
    2.4. Membru supleant - Ördög Melinda, consilier juridic în cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale;
    (2) Activitatea de secretariat a Comisiei va fi asigurată de un secretar, în această calitate fiind desemnat d-nul Balogh Otto, șef serviciu în cadrul Direcției Finanțe Publice Municipale.
ART. 3. - Comisia se organizează şi va funcţiona potrivit dispozițiilor procedurii din anexa la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru analiza şi soluţionarea cererilor de dare în plată, Direcţia Finanţe Publice Municipale, Direcția Patrimoniu și Serviciul Relații cu Publicul și Mass Media din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 ianuarie 2017.

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
                    József Álmos-Zoltán                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

 
Anexa

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină