Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  365/2016

privind aprobarea modificării Contractului de asociere, a Actului constitutiv și Statutului Asociației de dezvoltare

intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.168/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 57.739/2016 directorului executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna” Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 7/2016 privind inițierea procedurii de modificare a actelor constitutive ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”.
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. 35 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Contractului de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, conform proiectului actului adițional nr. 1 la Contractul de asociere al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
ART. 2. - Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în județul Covasna”, conform proiectului actului adițional nr. 1 la Actul constitutiv al Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
ART. 3. - Se aprobă modificarea Statutului Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, conform proiectului actului adițional nr. 1 la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.
ART. 4. - Se mandatează domnul primar Antal Árpád-András, reprezentantul municipiului în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, să voteze în favoarea adoptării și să semneze în numele și pe seama municipiului Sfântu Gheorghe Actul adiţional nr. 1 la Contractul de asociere, Actul adițional nr. 1 la Actul Constitutiv şi Actul adiţional nr. 1 la Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Covasna”, prevăzută în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 5. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba, și Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2016.

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                   Cserey Zoltán-Mihály                                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină