Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 


HOTĂRÂREA NR. 57/2007
privind modificarea H.C.L. nr. 36/2007 privind aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Referatul IN nr. 1976/2007 al directorului general al S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. EC 451/2007 al Serviciului Economic Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere H.C.L. nr. 36/2007 privind aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire;

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune nr. 4381/1998 încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;

În baza art. 21 lit. i, art. 23 alin. (1) lit. a din OG nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţiilor, aprobată prin Legea nr. 139/2002;

În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

              În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă modificarea anexei nr. 1 pct. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2007 privind aprobarea tarifelor de salubrizare şi deszăpezire, după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire serviciu

U. M.

Tarif vechi*

Lei

1.

Transport deşeuri menajere precolectate

mc.

35,70

2.

Transport deşeuri Chilieni, Coşeni

mc.

12,00

3.

Transport deşeuri ag. ec. fără recipient propriu

mp/lună

  0,36

4.

Depozitare deşeuri pe platformă

mc.

29,75

5.

Chirie container 4 mc.

lună

41,65

6.

Chirie container 1,1 mc.

lună

23,88

7.

Chirie pubelă 120 l.

lună

  3,57

8.

Chirie pubelă 240 l.

lună

  4,76

            ART. 2. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează S.C. TEGA S.A Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007


            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                       CONTRASEMNEAZĂ

       Albert Ildikó-Anikó                                                        SECRETAR

                                                                                       Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină