Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  364/2016

privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare

cu apă şi canalizare încheiat între Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”,

şi GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.132/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 50.392/2016 al directorului general GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Contractului de delegare nr. 23/2009 a gestiunii serviciului de apă şi canalizare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” în favoarea operatorului regional GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzută la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea Contractului de delegare nr. 23/2009 a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”, în calitate de delegatar şi operatorul regional GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul actului adiţional nr. 1/2016 anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi directorul general al GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.

    Sfântu Gheorghe, la 28 decembrie 2016.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                           Cserey Zoltán-Mihály                                                                                            SECRETAR
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină