Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  312/2016

privind aprobarea criteriilor de punctaj pentru stabilirea ordinii de
prioritate în vederea transmiterii dreptului de administrare asupra locuinţelor
 de serviciu proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe,
în favoarea unor instituții publice


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.127/07.11.2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 8 şi art. 16 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 866 – 870 din Codul civil;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Criteriile de punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea transmiterii dreptului de administrare asupra locuinţelor de serviciu situate în str. Ţigaretei nr. 75, proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe cu drept de aministrare Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în favoarea unor instituţii publice cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă din cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe şi Biroul de Evidenţă şi Evaluarea Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la data de 10 noiembrie 2016.


                                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                         Csatlos László                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa la HCL


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină