Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  310/2016

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiectul de finanţare pentru obiectivul

de investiţii „Producerea energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile

pentru Baza de inot şi recreere”
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.818/2016 al Compartimentului Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Ordinului Ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1818/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
Având în vedere prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 484/27.09.2016;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 299/27.10.2016 privind aplicarea la Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate „Producerea energiei termice prin valorificarea resurselor de energii regenerabile pentru Baza de înot şi recreere”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico-economici:
    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):           2.923.739,00 lei
    din care C+M:                                                1.856.951,00 lei
ART. 2. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
    valoarea totală a proiectului(inclusiv TVA) este de 2.923.739,00 lei din care:
    - valoarea eligibilă a proiectului (inclusiv TVA): 2.909.759,00 lei,    
    - valoarea neeligibilă a proiectului (inclusiv TVA ): 13.980,00 lei.
ART. 3. - Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile în valoare de 320.073,49 lei, reprezentând 11% din cheltuielile eligibile ale proiectului, care se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce-i revine şi toate cheltuielile neeligibile şi conexe ale proiectului.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit, Biroul de Dezvoltare, Investiţii şi Compartimentul Proiecte, Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 noiembrie 2016.

               PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                        Csatlos László                                                                                                SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa la HCL

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină