Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  307/2016

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în

municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.730/27.10.2016 al Biroului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. 158/2016 privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor din Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene autonomiei, adobtată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 şi pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă actualizarea componenței comisiei de evaluare a bursei „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, constituită prin H.C.L. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
     1.    Sztakics Éva-Judit, viceprimar;
     2.    Kondor Ágota, consilier local;
     3.    Zsigmond József, consilier local;
     4.    Magyarósi Imola-Piroska, consilier local;
     5.    Ambrus Zsombor, consilier local;
     6.    Bucur Mirela-Liliana, consilier local;
     7.    Kolcza István, consilier local;
ART. 2. - Se aprobă actualizarea componenței comisiei de rezolvare a contestaţiilor „BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, constituită prin H.C.L. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează:
     1.   Pârvan Rodica, consilier local;
     2.   József Álmos, consilier local;
     3.  Hengán Hajnal, director al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Se stabileşte calendarul procedurii de acordare a burselor de excelenţă “Bursele Sfântu Gheorghe”, după cum urmează:
Activităţi    Termen/perioada de realizare
     1. Depunerea la Primăria Municipiul Sfântu Gheorghe a dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă “Bursele Sfântu Gheorghe.”     până la 29 noiembrie 2016
     2. Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a celor care s-au înscris pentru “Bursele Sfântu Gheorghe.”    5 decembrie 2016
     3. Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a câştigătorilor “Bursele Sfântu Gheorghe.”    9 decembrie 2016
     4. Depunerea contestaţiilor privind acordarea “Burselor Sfântu Gheorghe.”    12-14 decembrie 2016
     5. Soluţionarea contestaţiilor depuse împotriva rezultatului evaluării “Bursele Sfântu Gheorghe”    15 decembrie – 16 decembrie 2016
     6. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de evaluare a “Burselor Sfântu Gheorghe”    prima şedinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, ulterioară datei de 16 decembrie 2016
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2016.


                                PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                           CONTRASEMNEAZĂ
                                     Comăneci Liviu-Vasile                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                           Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină