Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  306/2016

privind aprobarea finanţării activităţilor sportive
a Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.725/24.10.2016 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Clubului Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 57.534/03.10.2016;
Având în vedere prevederile art. 42 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și al Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) şi art. 52 alin. (1) din Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 5570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă încheierea unui contract de finanţare între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Clubul Sportiv Şcolar Sfântu Gheorghe pentru sprijinirea activităţii sportive a unităţii de învăţământ cu program sportiv suplimentar.
ART. 2. - Drepturile şi obligaţiile părţilor sunt prevăzute în proiectul contractului de finanţare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte interantă.
ART. 3. - Cu semnarea contractului de finanţare se împuterniceşte primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2016.

                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                      Comăneci Liviu-Vasile                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa la HCL

 
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină