Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  287/2016


privind trecerea din proprietate privată în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea

Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui teren cu destinaţie de drum
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 61.849/2016 al Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza dispoziţiilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;   
Având în vedere prevederile HCL nr. 47/2016 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidențial str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă trecerea din proprietatea privată în proprietate publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a unui teren cu destinaţia de drum, identificat în CF. nr. 27486 Sfântu Gheorghe nr. cad. 27486, în suprafaţă de 11.795 mp.
ART. 2. – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în sensul prevederilor art. 1, în condiţiile legii.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Compartimentului Contabilitate și Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2016.

                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                         Comăneci Liviu-Vasile                                                                           SECRETAR
                                                                                                                                 Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină