Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  284/2016


privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. pentru dizolvarea societăţii TEGA KER S.R.L. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.350/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 62.350/2016 a TEGA S.A., înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 61.134/2016;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 227 alin. (1) lit. d și i din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 163/2016 privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se mandatează reprezentanţii Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, să voteze dizolvarea şi lichidarea societăţi comerciale TEGA KER S.R.L. Sfântu Gheorghe, având CUI 33760800, număr ordine în Registrul Comerțului J14/243/2014.
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun, Biroul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, mandantații municipiului Sfântu Gheorghe şi Consiliul de administraţie al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2016.

                    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
                       Comăneci Liviu-Vasile                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină