Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  286/2016

privind mandatarea reprezentantului URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, pentru aprobarea

majorării capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A.
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 62.442/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 62.358/2016 a directorului general al SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Actului constitutiv al URBAN-LOCATO S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 114 alin. (1), art. 121, art.125 alin. (1), art. 210, 215, 216, art. 220 și art. 192 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă majorarea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. de la 1.500.000,00 lei la suma de 2.100.000,00 lei, prin aport în numerar, prin emiterea a 60.000 de acţiuni noi, cu o valoare de 10 lei/acţiune.
ART. 2. - Se aprobă ca acţionarii SEPSI REKREATÍV S.A. înregistraţi în registrul acţionarilor să aibă drept de preferinţă proporţional cu numărul acţiunilor pe care le posedă. Perioada de exercitare a dreptului de preferinţă este de 30 de zile şi se desfăşoară cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor de majorare a capitalului social. În urma expirării termenului de 30 de zile în care toţi acţionarii au avut drept de preferinţă acţiunile nou emise şi nesubscrise se anulează, majorarea capitalului social efectuându-se pentru suma subscrisă.
ART. 3. - Se aprobă ca URBAN LOCATO S.R.L. să subscrie un număr de 20 de acţiuni (în valoare de 200 lei) din cele 20 de acţiuni care îi revin în mod proporţional.
ART. 4. - Se aprobă participarea societăţii URBAN LOCATO S.R.L. la majorarea capitalului social al SEPSI REKREATÍV S.A. prin aport în numerar cu suma de 200 lei.
ART. 5. - (1) Se aprobă delegarea atribuţiei adunării generale extraordinare a acţionarilor, prevăzut la articolul 113, lit. f din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare către consiliul de administraţie, în conformitate cu art. 114, alin. (1).
(2) După expirarea termenului de prescripţie consiliul de administraţie va verifica subscrierile efectuate potrivit hotărârilor luate, vărsarea acestora conform prezentei hotărâri şi va proceda eventual la anularea acţiunilor nesubscrise.
(3) Majorarea efectivă a capitalului social se va realiza pe baza hotărârii consiliului de administraţie, în funcţie de subscrierile şi vărsămintele efective.
ART. 6. - Se aprobă ca adunarea generală extraordinară a acţionarilor să poată fi ţinută şi fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei, în cazul în care fiecare acţionar este prezent prin mandatarul său şi nici una nu se opune, în conformitate cu art. 121 din Legea 31/1990.
ART. 7. - (1) Se mandatează administratorul URBAN-LOCATO S.R.L., d-na Szabó Mária-Magdolna, cetăţean român, născută la data de ___________, domiciliată în Mun. Sfântu Gheorghe, str. _________, judeţul Covasna, posesoare a CI seria __ nr. ________ eliberată de _______ SPCLEP Sfântu Gheorghe la data de __________, CNP ___________, cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, respectiv să exercite drepturile de vot aferente deţinerilor societății, în conformitate cu prezenta hotărâre.
ART. 8. - Se mandatează dl. Bodor Lóránd, directorul general al SEPSI REKREATÍV S.A., să semneze hotărârea consiliului de administraţie cu privire la aprobarea efectivă a majorării capitalului social, actul adiţional la Actul Constitutiv (care se va încheia după aprobarea efectivă a majorării) şi Actul Constitutiv Actualizat al societății, şi pentru îndeplinirea formalităţilor la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 9. - Se aprobă proiectul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor cu privire la aprobarea în principiu a majorării capitalului social, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de administraţie al SEPSI REKREATÍV S.A., administratorul URBAN-LOCATO S.R.L. şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2016


                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                         Comăneci Liviu-Vasile                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                            Kulcsár Tünde-Ildikó
Anexa la HCL
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină