Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  346/2016

privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.544/20.07.2016 al arhitectului şef din cadrul direcţiei urbanism al primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 şi art. 10 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şialin (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit.b din Legea Nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
- Se aprobă delimitarea intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe pe 4 zone fiscale: zona A, zona B, zona C şi zona D, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Se aprobă încadrarea satelor aparţinătoare de rangul V, Chilieni şi Coşeni în zona A.
ART. 3. – Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2017.
ART. 4. - Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri HCL nr. 137/2010 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe şi HCL nr. 140/2014 privind încadrarea pe zone a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe, se abrogă.
ART. 5.
- Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadru Primariei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 12 decembrie 2016.

 
          PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
           Cserey Zoltán-Mihály                                                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó

Anexa la H.C.L. 346/2016

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină