Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  270/2016


privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren în vederea amplasării
 unui panou de reclamă de tip totem


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere cererea nr. 50.943/29.08.2016 a Bandrino Import-Export S.R.L.,Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 55.637/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Direcţiei patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere poziția 99 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.G. 975/2002, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 6 din Normele de aplicare ale acesteia, aprobate prin Ordinul 839/2009;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza dispoziţiilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


 
HOTĂRĂŞTEART. 1. –
Se aprobă închirierea prin licitaţie publică deschisă a unui teren domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, în suprafaţă de 1,00 mp, situat pe str. Lt. Păiş David, zona intersecţiei cu str. Ozunului, conform Planului de situaţie anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, în vederea amplasării unui panou de reclamă tip totem.
ART. 2. –
Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere prin licitaţie publică deschisă, anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 3 –
Prețul caietului de sarcini se stabilește la 25 de lei.
ART. 4. –
Componenţa nominală a Comisiei de evaluare a ofertelor şi de soluţionare a contestaţiilor se va stabili prin dispoziţie de primar.            
ART. 5. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a ofertelor şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 29 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETAR
Kulcsár Tünde - Ildikó

                                                               

 Anexele 1-3 la H.C.L. 270/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină