Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  257/2016

privind vânzarea directă a imobilui proprietatea privată a municipiului
Sfântu Gheorghe situat în cartierul Câmpul Frumos nr. 5, bl.6, sc B, ap. 11,
către chiriaşul Tătar Cornel-Antal

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 55.587/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 44586/21.07.2016 al Tătar Cornel Antal, cu domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe str. Câmpul Frumos, nr. 5, bl.6, sc B, ap. 11;
Avînd în vedere Contractul de închiriere nr. 260/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Tătar Cornel Antal;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 130/06.07.2016 elaborat de Evaluatorul Bojin Adrian, privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului, situat în Câmpul Frumos ;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 1828 alin.(2) din Codul civil, republicat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b, respectiv art. 123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. –
Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra imobilului situat în cartierul Câmpul Frumos, nr. 5, bl. 6, sc. B, ap. 11, evidenţiat în CF 29788-C1-U11 în suprafață de 47,67 mp, apartament compus din cameră de zi, dormitor, bucătărie, baie, vestibul, cămară, cu nr. cad 29788, cu cota de participare la părţile comun în 19,09 parte şi cota de 50,48 parte din terenul aferent blocului de locuințe, evidenţiat în CF nr. 29788 Sfântu Gheorghe, către chiriaşul Tătar Cornel-Antal.
ART. 2. –
(1) Preţul de vânzare a imobilului reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, a sumei de 5.880 Euro, valoare rezultată din Raportul de evaluare nr. 130/06.07.2016, întocmit de evaluatorul Autorizat Bojin Adrian anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Preţul imobilului se va plăti integral la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică.
(3) Pentru semnarea contractului de vânzare-cumpărare în faţa Notarului public, se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3.
- Contractul de închiriere nr. 260/2008 încheiat cu Tătar Cornel Antal, va înceta la data perfectării contractului de vânzare-cumpărare.
ART. 4. -
Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 29 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETAR
Kulcsár Tünde - Ildikó

                                                               

Anexa la H.C.L. 257/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină