Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  255/2016

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01.10.2016

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere referatul d-lui Tankó Vilmos, Director executiv al Direcţiei de Asistenţă Comunitară, cu privire la propunerea de modificare a organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 01 octombrie 2016;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 2645/2016 întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecție socială și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare Ordonanța de Urgență a Guvernului 43/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) din Legea 188/1999 Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este necesară solicitarea avizului de la ANFP, deoarece nu se propun modificări în structura funcţiilor publice din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară al municipiul Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 


 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. -
Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe, începând cu 01.10.2016, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 29 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETAR
Kulcsár Tünde - Ildikó

                                                               

Anexa 1 și 2 la H.C.L. 255/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină