Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 257/2014

privind achiziţionarea unui imobil situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului FN la est de DN 12, proprietatea numiţilor Biro Lászlo şi Biro Melinda HajnalConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44.019/2014 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta de vânzare exprimată prin adresa nr. 43.911/12.09.2014 de către numiţii Biro Lászlo şi Biro Melinda Hajnal, în calitate de proprietari ai imobilului situat pe str. Lunca Oltului FN la est de DN12, evidenţiat în C.F. nr. 28794 Sfântu Gheorghe, respectiv, C.F. nr. 29182 Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 44.006/2014 a Băncii Transilvania-Sucursala Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4831/2014 al imobilului situat în mun. Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului FN la est de DN 12, jud. Covasna întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. – (1) Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a terenurilor situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului FN la est de DN 12, evidenţiat în C.F. nr. 28794 Sfântu Gheorghe, nr. ord. A1, sub nr. top. 2597/2/2/2/2, 2599/1/a/2/2/1, 2599/5/2/1, 2599/11/2/1, 2599/10/2/1, 2599/8/1, 2599/9/2, 2599/4/2, 2610/1, 2610/3 cu suprafaţă totală de 7039 mp şi C.F. nr. 29182 Sfântu Gheorghe, nr. ord. A1, sub nr. top. 1515/2/2, 1515/1/2, 1514/1 cu suprafaţă totală de 961 mp, proprietatea tabulară a numiţilor Biro Lászlo şi Biro Melinda Hajnal. 
(2) Achiziţionarea imobilelor identificate la alin. (1) se va face libere de orice sarcini, după radierea ipotecilor instituite asupra acestora în favoarea Băncii Transilvania S.A. – Sucursala Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – (1) Preţul integral de cumpărare al imobilelor este de 387.600,00 (treisuteoptzecişişaptemii şi şasesute) lei, valoare stabilită în baza raportului de evaluare nr. 4831/2014, întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.
(2) Preţul imobilelor se va plăti în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de vânzare – cumpărare în formă autentică.
ART. 3. – Imobilele achiziţionate în condiţiile prezentei hotărâri se vor întabula în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi potrivit Planului Urbanistic Zonal „Zona Lunca Oltului Sfântu Gheorghe”, aprobat prin H.C.L. nr. 295/2010, şi vor fi puse la dispoziţia proiectului de investiţii „Sală de sport multifuncţional cu 3000 de locuri în Municipiul Sfântu Gheorghe”.
ART. 4. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 18 septembrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
       Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină