Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  251/2016

privind emiterea acordului de principiu în vederea finanţării a 2% din valoarea totală a proiectului Şcolii Gimnaziale „Ady Endre”

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 700/08.08.2016 a Şcolii Gimnaziale „Ady Endre”, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu numărul 48.374/11.08.2016;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.501/12.09.2016 al Biroului de Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, aprobat de Comisia Europeană prin Decizia C(2015)1287/25.02.2016;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 6 din cadrul POCU, Prioritatea de investiţii 10i, Obiectivul Specific 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 
HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se emite acordul de principiu privind finanţarea din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe a 2% din valoarea proiectului ce urmează să fie depus de Şcoala Gimnazială „Ady Endre” din municipiul Sfântu Gheorghe în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 6 Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii 10i, Obiectivul Specific 6.3 „Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii romă şi elevii din mediul rural/comunităţile dezavantajate socio-economic”, Programul Şcoală pentru toţi!, în valoare totală maximă de 37.740 lei.
ART. 2. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, 14 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETAR
Kulcsár Tünde - Ildikó

                                                               

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină