Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  250/2016

privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui apartament situat în Sfântu Gheorghe în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe

 
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 53.470/12.09.2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 50.881/29.08.2016 a Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


 
HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - (1) Se ia act de renunţarea Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe asupra dreptului de folosinţă gratuită asupra unor spaţii cu destinaţia de locuinţă, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situate în municipiul Sfântu Gheorghe str. Vasile Goldiş nr. 22/A, bl. 8, ap. 10, în suprafaţă de 14,41 mp; str. Váradi József nr. 72/A, bl. 1, sc. C, ap. 12, în suprafaţă de 54,00 mp, şi Aleea Căminului nr. 4, bl. 31, sc. B, ap. 12, în suprafaţă de 39,00 mp.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Contractul de comodat nr. 40.609/27.08.2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Fundaţia Creştină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe, încetează.
ART. 2. -
Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani în favoarea Fundaţiei Creştine Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe, a spaţiului cu destinaţia de locuinţă, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situată în municipiul Sfântu Gheorghe str. Daliei nr. 1, bl. 12, sc. D, ap. 3, identificat în CF 25789-C1-U8 nr. top. 1815/2/35/III D, 12/2/3//III D în scopul realizării unei locuinţe protejate pentru persoane cu dizabilităţi.
ART. 3. -
Se aprobă proiectul contractului de comodat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. -
Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de evidenţă şi evaluare a patrimoniului şi Direcţia finanţelor publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, 14 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETAR
Kulcsár Tünde - Ildikó

                                                               

Anexa la H.C.L. 250/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină