Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  




MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  241/2016

privind modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 154/2016 pentru obiectivul de investiţii: „Construire casa mortuară la Chilieni” judeţul Covasna



Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.716/01.09.2016 al Biroului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 154/2016 pentru obiectivul de investiţii „Construire casa mortuară la Chilieni” judeţul Covasna, potrivit Devizului general actualizat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, având următorii principalii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR din data de 04.01.2016de 1 Euro = 4,5169 lei

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

362,640

80,285

430,818

95,379

din care C+M

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

267,385

59,197

320,862

71,036

ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Biroul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 06 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
  SECRETAR
Kulcsár Tünde - Ildikó

                                                               

Anexa la H.C.L. 241/2016




<< înapoi



Oraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină