Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTÃRÂREA NR.  239/2016

privind Acordul de principiu referitor la acordarea facilităţilor fiscale în vederea
obţinerii titlului de Parc industrial de către SEPSIIPAR S.R.L.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de analiză şi verificare nr.51598 /31.08.2016, al Comisiei de evaluare a cererii de acord de principiu constituită prin dispoziţia Primarului nr.1332/2016;
În temeiul art. 6 alin. (4) lit. h şi art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 2980/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 456 alin. (1) lit. i şi art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă acordul de principiu în vederea obţinerii titlului de Parc Industrial de către Sepsiipar S.R.L., înfiinţat în municipiul Sfântu Gheorghe Cart. Câmpul Frumos în baza proiectului ”Dezvoltarea mediului de afaceri în Municipiul Sfântu Gheorghe prin reabilitarea sitului poluat şi crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, finanţat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programe 2007-2013, aferentă contractului de finanţare nr. 3553/15.11.2012 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, respectiv Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru.
ART. 2. –
Se aprobă facilităţile fiscale de care va beneficia Sepsiipar SRL constând în:
a) scutire de la plata impozitului/taxei pe terenurile aferente parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464 alin. (1) lit. n din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
b) scutire de la plata impozitului/taxei pe clădirile aferente parcului industrial, potrivit prevederilor art. 456 alin. (1) lit. i din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
ART. 3. –
Ajutorul de minimis sub forma scutirilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b şi c din Legea nr. 186/2013, se acordă o singură dată într-un an fiscal.
ART. 4. –
Valoarea maximă a ajutorului de minimis, prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre, este de 200.000 euro (echivalentul în lei de la data acordării) şi se acordă pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi.
ART. 5 –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;


Sfântu Gheorghe, 01 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Hengán Hajnal

                                                               

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină