Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA Nr. 237/2016

privind înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară în cadrul
Grădiniţei cu Program Prelungit “Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată
Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 51.343/30.08.2016 al Biroului Învăţământ, Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul conform nr. 6570/2016 al Inspectoratului Şcolar Judeţean Covasna;
În baza prevederilor art. 19 alin. (4) şi art. 27 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 24 din Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară respectiv prevederile H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și altor unități de educație timpurie antepreșcolară;
Având în vedere prevederile art. 19 alin. (3) şi art. 20, alin. (6) din Ordinul nr. 4894/2014 al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, finanţat de la bugetul local şi de la bugetul de stat, şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2015/2016;
Având în vedere prevederie art. 16 alin. (1) din Hotărârea nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă înfiinţarea unei grupe de educaţie timpurie antepreşcolară, în cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe arondată Şcolii Gimnaziale „Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. –
Se aprobă înfiinţarea unui număr de 1 post didactic şi 2 posturi nedidactice, finanţate din bugetul local, în instituţia de educaţie timpurie antepreşcolară din cadrul Grădiniţei cu Program Prelungit „Árvácska” Sfântu Gheorghe, arondată Şcolii Gimnaziale “Gödri Ferenc” din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 3. –
Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar, respectiv Biroul Învăţământ, Cultură, Informatică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 01 septembrie 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

 Cochior Andrei


CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Hengán Hajnal

                                                               

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină