Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTARÂREA NR. 49/2007
privind aprobarea Actului adiţional  nr. 1/2007 la Contractul de performanţă nr. 279/2001  încheiat cu directorul S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfîntu Gheorghe, în calitate de A.G.A. în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate Nr. EC 440/2007 al Serviciului Economic, Studii şi Programe din cadrul Primăriei municipiului Sfîntu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local Municipal Sfântu Gheorghe;

            În baza art. 8 lit. d şi art. 6 din O.U.G. nr. 79/2001, privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar şi a Ordinului nr. 502/2001 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare, în domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală a prevederilor O.U.G. nr. 79/2001; 

            În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a, alin. (3) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. – Se aprobă Actul adiţional nr. 1/2007 la Contractul de performanţă Nr. 279/2001 aprobat prin HCL nr. 131/2001, încheiat cu directorul S.C. Multi-Trans S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

ART. 2. – Cu semnarea Actului adiţional se mandatează domnul consilier Ördög Lajos.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 aprilie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

Albert Ildikó-Anikó                                                 SECRETAR                                                                                                          Kulcsár Tünde 


ANEXĂ LA HCL NR. 49/2007


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină