Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 


HOTĂRÂREA NR.  217/2016

privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la Programul
de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.310/18.08.2016 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 19 alin. (2) lit. a, art. 27, 28, 46, 47, 48, 49, 50 şi 51 din Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurii nr. 954/2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. b, şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional organizat de Administraţia Fondului pentru Mediu, pentru anul 2016.
ART. 2. -
Se aprobă casarea unui autovehicul uzat cu următoarele date de identificare: Renult Megane, nr. înmatriculare: CV–03–WFO, nr. identificare: VF1LM0G0632250548.
ART. 3. -
Valoarea totală a finanţării nerambursabile solicitate prin program reprezintă prima de casare în valoare de 6.500 lei, la care se adaugă un ecobonus în valoare de 750 lei.
ART. 4. -
Diferenţa valorică a preţului de achiziţionare al autovehiculului nou, rezultată prin scăderea de către producătorul validat a valorii nominale a primei de casare din preţul de comercializare al acesteia, va fi asigurată şi susţinută din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. -
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoana desemnată prin dispoziţie, de Primarul minicipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 august 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bucur Mirela-Liliana


CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Hengán Hajnal

                                                               


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină