Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  214/2016

privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe la Asociaţia “Clubul Sportiv SEPSI-SIC” pe semestrul II al anului 2016


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49.623/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 1/2016 a Consiliului director al Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”,înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 49.111/17.08.2016;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină și al Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 16 alin. 3 lit. f din Statutul Asociaţiei “Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1. –
Se aprobă cotizația pe semestrul II al anului 2016 a asociatului Municipiul Sfântu Gheorghe la Asociaţia „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, în sumă de 360.000 lei, potrivit Bugetul de venituri şi cheltuieli şi a Notei de fundamentare a bugetului de venituri şi cheltuieli, aprobate prin Hotărârea Adunării generale a asociaţilor Asociaţiei „Clubul Sportiv SEPSI-SIC” nr. 1/2016.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanții adunării generale a asociaților în Asociația „Clubul Sportiv SEPSI-SIC”, Direcția Economică şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 25 august 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bucur Mirela-Liliana


CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Hengán Hajnal

                                                               


 


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină