Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  209/2016

privind aprobarea Regulamentului de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30159/2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările completările ulterioare
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările şi modificările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b şi c alin. (4) lit.d şi e din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
– Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2.
- Prezenta hotărâre va intra în vigoare după obţinerea titlului de Parc industrial în condiţiile legii.
ART. 3.
- Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SEPSIIPAR SRL.


Sfântu Gheorghe, la 18 august 2016.

 

 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bucur Mirela-Liliana


CONTRASEMNEAZĂ
PENTRU SECRETAR
Morar Edith

                                                               

 

Anexa la H.C.L. 209/2016

 


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină