Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  203/2016

pentru modificarea HCL nr. 121/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru
administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor aflate în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe
 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 24.667/2016 al Compartimentului păduri, păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 72/2002 a zootehniei, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanței de Urgenţă nr. 34/23.04.2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. - Se aprobă modificarea Regulamentului pentru administrarea, organizarea şi exploatarea pajiştilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin HCL 121/2016 după cum urmează:
I. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
„ART. 6. – Durata contractelor de închiriere este de 7 ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de cel mult durata sa iniţială, începând cu data semnării contractelor, cu respectarea perioadei de păşunat.”
II. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
„(2) Compartimentul Păşuni, Păduri din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe va încheia contracte de păşunat.”
III. Articolul 10 se revocă.
IV. Alineatul (6) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
„(6) La amenzile contravenţionale se poate adăuga şi valoarea despăgubirilor ce le revin proprietarilor de terenuri, culturi şi amenajări, corespunzător pagubelor provocate”.
ART. 2.
- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 28 iulie 2016. 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bálint Iosif


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexe la H.C.L. 203/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină