Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  193/2016

privind aprobarea criteriilor de atribuire a locuinţelor de serviciu situate în str. Borvíz, pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi în instituţiile de cultură şi de învăţământ aflate în subordinea autorităţii publice locale

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 44726/21.07.2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Legea nr. 114/1996 privind locuinţele şi H.G. nr. 1275/2000 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Codului civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE ART. 1.
- Se aprobă criteriile de atribuire a locuinţelor de serviciu situate în str. Borvíz pentru personalul angajat în cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe şi în instituţiile de cultură şi de învăţământ aflate în subordinea autorităţii publice locale, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2.
- Se aprobă formularul tip privind solicitarea de înscriere pe lista de priorităţi la locuinţe de serviciu şi actele necesare pentru solicitarea unei locuinţe de serviciu, conform Anexelor nr.2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3.
- Se aprobă data de 30 august 2016 termen limită de depunere a cererilor, însoţite de actele doveditoare de către solicitanţii de locuinţe de serviciu, pentru a fi incluşi în lista de priorităţi.
ART. 4.
- Se aprobă data 1 august, dată de referinţă faţă de care se calculează punctajele pentru criteriile care impun un reper temporal.
ART. 5.
- Se aprobă data de 5 septembrie termen limită de analiză a cererilor însoţite de actele doveditoare depuse de către solicitanţii de locuinţe de serviciu.
ART. 6.
- Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Comisia de analiză a cererilor numită prin dispoziţie de primar.Sfântu Gheorghe, 28 iulie 2016. 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bálint Iosif


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexele 1-3 la H.C.L. 193/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină