Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  189/2016

privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. – Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.929/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 41449/04.07.2016 a Directorului General al societăţii TEGA S.A.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. I alin. (3) lit. b din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;   
În baza prevederilor art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 7 lit. d din Contractul de mandat nr. 43.177/2016 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A., consilierii locali Miklós Zoltán şi Debreczeni László;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c, şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare:


 HOTĂRĂŞTE 


ART. 1.
- Se mandatează reprezentanţii Municipiului Sfântu Gheorghe, în Adunarea Generală a Acţionarilor a TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, să voteze achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare a societăţii în speţele juridice cauzate de derularea licitaţiei publice privind alegerea operatorului CMID Boroşneu Mare.
ART. 2.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi administratorul al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, 28 iulie 2016. 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bálint Iosif


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină