Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  184/2016

privind achiziţionarea terenurilor situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór fn, proprietatea numiţilor Virág Szilárd şi Virág Timea

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43.656/2016 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe și Nota internă nr. 17.169/25.03.2015 a Direcţiei Urbanism;
Având în vedere oferta de vânzare exprimată prin adresa nr. 43610/15.07.2016 de către numiţii Virág Szilárd şi Virág Timea, în calitate de proprietari ai terenurilor situate pe str. Jókai Mór fn, evidenţiate în C.F. nr. 28606 Sfântu Gheorghe, respectiv, C.F. nr. 28605 Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 125/06.07.2016 al terenurilor situate în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór fn, jud. Covasna întocmit de Evaluatorul autorizat Bojin Adrian;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 27 alin. (1) lit. a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE ART. 1.
– Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a terenurilor situate în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, str. Jókai Mór fn, evidenţiate în C.F. nr. 28606 Sfântu Gheorghe, nr. top. 545/1/2, 546/3/1/1 în suprafaţă totală de 1000 mp şi C.F. nr. 28605 Sfântu Gheorghe, cu nr. top. 586/2/3/3/1, 545/1/1 în suprafaţă totală de 126 mp, proprietatea tabulară a numiţilor Virág Szilárd şi Virág Timea.
ART. 2.
– (1) Preţul integral de cumpărare al imobilului descris la art. 1 este de 82.910 (optzecişidouămiişinouăsutezece) lei, fără TVA, valoare stabilită în baza Raportului de evaluare nr. 125/06.07.2016, întocmit de Evaluatorul autorizat Bojin Adrian, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    (2) Contractul de vânzare-cumpărare în formă autentică se va încheia în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu achitarea integrală a preţului imobilelor.
    (3) Cu semnarea contractului de vânzare-cumpărare în forma autentică în faţa notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3.
– Terenurile achiziţionate în baza prezentei hotărâri, trec în domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe și în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, urmând a face obiectul unei investiţii publice, după aprobarea noului Plan Urbanistic General al municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 4.
– Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 28 iulie 2016. 
    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Bálint Iosif


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

Anexa la H.C.L. 184/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină