Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA Nr. 176/2016

privind reactualizarea componenţei Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 40.187/2016 al Direcției Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. 41/2003 privind constituirea Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi altor spaţii publice respectiv obiectivelor de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 159/2016 privind declararea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, ca legal constituit;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (5) lit. d și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. – Se aprobă reactualizarea componenţei nominale a Comisiei de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice, respectiv a obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe, constituită prin H.C.L nr. 41/2003, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:
-    Cserey Zoltán-Mihály, consilier local;
-    József Álmos-Zoltán, consilier local;
-    Bálint Iosif, consilier local;
-    Magyarosi Imola-Piroska, consilier local;
-    Cochior Andrei, consilier local.
ART. 2. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice, respectiv a obiectivelor de interes local din municipiul Sfântu Gheorghe și Direcția Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2016. 


    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Ambrus Zsombor


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină