Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA Nr. 167/2016

privind numirea reprezentanţilor municipiului Sfântu Gheorghe în
Adunarea Generală a Acţionarilor a SEPSI REKREATÍV S.A. 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 39772/2016 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun în cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 113 lit. m din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. a din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
Având în vedere prevederile art. 2038 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. –(1). Se numesc reprezentanţii Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a SEPSI REKREATÍV S.A., cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului nr. 7, judeţul Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna cu nr. ord. J14/251/2015, având C.U.I. 35244130, care vor execita atribuţiile conferite de lege pentru adunarea generală a acţionarilor prin numirea următoarelor persoane:
1. Debreczeni László;
2. Tischler Ferenc.
ART. 2. –
Durata mandatului, precum şi drepturile şi obligaţiile mandatarilor sunt cuprinse în proiectul contractului de mandat, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. -
Cu semnarea contractelor de mandat se împuterniceşte preşedintele de şedinţă.
ART. 4. –
Executarea prezentei hotărâri se încredinţează reprezentanţilor adunării generale a SEPSI REKREATÍV S.A. Sfântu Gheorghe, precum şi Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 30 iunie 2016. 


    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Ambrus Zsombor


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexa la H.C.L. 167/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină