Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

HOTARÂREA NR. 42/2007
cu privire la stabilirea taxei speciale, pentru ocuparea domeniului public, cu ocazia organizării târgului în perioada "Zilelor Sfântu Gheorghe 2007".

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 1661/2007 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            În conformitate cu art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. - Se stabilesc taxele speciale, pentru ocuparea temporară a domeniului public din centrul Municipiului Sfântu Gheorghe, cu ocazia târgului din cadrul sărbătorilor "Zilele Sfântu Gheorghe 2007" (27-29 aprilie 2007), conform anexei nr. 1. la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 2. - Târgul Zilelor Sfântu Gheorghe 2007 va fi coordonat de funcţionarul împuternicit prin dispoziţie de primar, în colaborare cu S.C. TEGA S.A., prin sectorul de Administrare a Pieţelor.

ART. 3. - Dreptul de ocupare a domeniului public se dobândeşte în baza licitaţiei organizată în condiţiile legii, conform regulamentelor de licitaţie, anexele nr. 3 A, 3 B şi nr. 4 A-C la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

            ART. 4.- Veniturile realizate din aplicarea taxei speciale stabilită la art. 1 se vor utiliza exclusiv prin Casa de Cultură a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru suportarea cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.

            ART. 5.- Cu asigurarea executării prezentei hotărâri, se încredinţează Czimbalmos Kozma Csaba, viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 16 martie 2007.

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               CONTRASEMNEAZĂ   

            Albert Ildikó-Anikó                                                       SECRETAR

                                                                                            Kulcsár Tünde

Anexa nr. 1 la HCL nr. 42/2007


Anexa nr. 2 la HCL nr. 42/2007


Anexa nr. 3 la HCL nr. 42/2007


Anexa nr. 4 la HCL nr. 42/2007

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină