Vineri, 14. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA Nr. 158/2016

privind consemnarea rezultatului validării mandatelor consilierilor
din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 2016, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016;
Având în vedere Raportul privind validarea consilierilor și Procesul verbal al primei şedinţe a Comisiei de validare din cadrul Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, prin care s-a propus validarea consilierilor ;
Având în vedere validarea unui număr de 21 consilieri, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă;
În baza prevederilor art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. – Se consemnează rezultatul validării mandatelor consilierilor locali din Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
a)    număr de consilieri propuşi spre validare de Comisia de validare 21 persoane;
b)    număr de consilieri validaţi cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă 21 persoane.
ART. 2. –
Se consemnează situaţia nominală a consilierilor locali propuşi şi validaţi, după cum urmează:
1. Ambrus Zsombor, consilier local, validat;
2. Bálint Iosif, consilier local, validat;
3. Bucur Mirela-Liliana, consilier local, validat;
4. Cochior Andrei, consilier local, validat;
5. Comăneci Liviu-Vasile, consilier local, validat;
6. Csatlos László, consilier local, validat;
7. Cserey Zoltán-Mihály, consilier local, validat;
8. Debreczeni László, consilier local, validat;
9. József Álmos-Zoltán, consilier local, validat;
10. Kelemen Szilárd- Péter, consilier local, validat;
11. Kolcza István, consilier local, validat;
12. Kondor Ágota, consilier local, validat;
13. Koréh Enikő-Zsuzsanna, consilier local, validat;
14. Magyarosi Imola-Piroska, consilier local, validat;
15. Miklós Zoltán, consilier local, validat;
16. Pârvan Rodica, consilier local, validat;
17. Székely Kincsö, consilier local, validat;
18. Sztakics Éva-Judit, consilier local, validat;
19. Tischler Ferenc, consilier local, validat;
20. Toth-Birtan Csaba, consilier local, validat;
21. Zsigmond József, consilier local, validat;.
ART. 3. –
Prezenta hotărâre poate fi atacată în justiţie în condiţiile Legii nr. 544/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de către cei interesaţi.


Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2016. 

 PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
     Cserey Zoltán-Mihály  

 

      PREŞEDINTE ASISTENT          PREŞEDINTE ASISTENT

Ambrus Zsombor                       Székely Kincsö

  


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină