Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  155/2016

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată din Coşeni în vederea realizării obiectivului de investiţii „Casa mortuară în satul Coşeni”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37943/2016 al Biroului juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile HCL nr. 313/2014 privind asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu Parohia Reformată din Coşeni în vederea realizării în comun a unei case mortuare în satul Coşeni;
Având în vedere HCL nr. 253/2015 privind renunţarea la dreptul de superficie, constituit asupra unui teren în favoarea municipiului Sfântu Gheorghe prin Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015;  
Având în vedere cererea nr. 29580/10.05.2016 a Parohiei Reformate Coşeni, cu sediul în sat Coşeni nr. 17, judeţul Covasna prin care solicită reînceperea lucrărilor pentru edificarea unei Case mortuare şi Procesul-verbal nr. 84/2016 al Preşedinţiei Eparhiei Reformate din Ardeal, prin care încuviinţează cererea Parohiei Reformate Coşeni privind edificarea unei case mortuare;  
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e coroborat cu alin. (7) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. - Se aprobă modificarea Contractul de asociere nr. 14019/11.03.2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Parohia Reformată din Coşeni în vederea realizării obiectivului de investiţii „Casa mortuară în satul Coşeni.
ART. 2.-
Se aprobă proiectul  actului adiţional nr. 1/2016,  anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. -
Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András pentru semnarea în faţa Notarului public a convenţiei autentice de constituire a superficiei.
ART. 4. -
Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 
Sfântu Gheorghe, la 17 iunie 2016.
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
   Gazda Zoltán       


       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexa la H.C.L. 155/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină