Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  153/2016

privind modificarea H.C.L. 122/2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitație de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.560/14.06.2016. al Compartimentului păduri, păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 924/2015 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. B din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 5 alin. (1), din caietele de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitaţie de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale, anexele nr. 1-9 la H.C.L nr. 122/2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru valorificarea lemnului rotund, fasonat, oferit la licitaţie de municipiul Sfântu Gheorghe la drum auto forestier, din produse principale,
după cum urmează:
“Art. 5. – (1) Solicitantul care doreşte să participe la licitaţie va prezenta, anterior datei preselecţiei, o cerere de înscriere la licitaţie, la care va anexa următoarele acte în copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic/grupului de operatori economici:
a) actul constitutiv al operatorului economic/grupului de operatori economici;
b) documentul de înregistrare a operatorului economic/grupului de operatori economici la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici/grupurilor de operatori economici străini;
c) certificatul constatator privind operatorul economic/grupul de operatori economici, eliberat de oficiul registrului comerţului prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei;
d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici că nu are datorii restante faţă de bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe;
e) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenenţa/neapartenenţa la un grup de operatori economici, aşa cum este definit la art. 1 lit. e) din H.G. nr. 924/2015;
f) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic/grupului de operatori economici privind capacitatea proprie de procesare pentru operatorii economici/grupurile de operatori economici care cumpără masă lemnoasă în condiţiile art. 7 din H.G. nr. 924/2015. Un operator economic/grup de operatori economici poate cumpăra la licitaţie sau negociere, după caz, doar în cazul în care asigură prin capacitatea proprie procesarea a cel puţin 40% din materialul lemnos achiziţionat.
ART. 2. -
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Păduri, Păşuni din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 
Sfântu Gheorghe, la 17 iunie 2016.
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
   Gazda Zoltán       


       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină