Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 


HOTARÂREA NR. 41/2007
privind aprobarea contractării unui împrumut  intern în valoare de 5.550.000 lei

 

            Consiliul Local al Municipiului Sf.Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 1672/14.03.2007 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al MunicipiuluiSfântu Gheorghe;

            Având în vedere Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare, coroborate cu cele ale Capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi cu cele ale H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale;

            Având în vedere prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă  pentru elaborarea actelor normative, republicată, corroborate cu cele ale art. 3 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 9 pct. 8 din Cartea europeană a Autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii;

Având în vedere H.C.L.  nr. 238/2006, privind achiziţionarea activelor scoase la vânzare a  societăţii falimentare S.C. ZOOCOMP S.A. Sfântu Gheorghe;

În conformitate cu prevederile art. 36  alin. (2) lit. b şi  alin. (4) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE

 

            ART. 1. – Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 5.550.000 lei, cu o maturitate de 5 ani de la Banca OTP BANK ROMANIA S.A.

ART. 2. – Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru completarea necesarului de fonduri în vederea achiziţionării bunurilor imobile aflate în patrimoniul S.C. ZOOCOMP S.A. Sfântu Gheorghe.

 ART. 3. – Din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe se asigură integral plata :

a – serviciul anual al datoriei publice locale;

b – oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;

c – alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art. 1.

            ART. 4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

ART. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Sfântu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, primarului Municipiului Sfântu Gheorghe şi Prefectului Judeţului Covasna şi se adduce la cunoştiinţă publică prin publicarea în Monitorul Oficial al Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi pe pagina de internet www.sfantugheorghe.ro.

 

Sfântu Gheorghe, la 16 martie 2007

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ

                  Albert Ildikó-Anikó                              SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină