Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  146/2016

privind aprobarea Proiectului Tehnic cu Detalii de Execuţie (PT+DE) aferentă obiectivului de investiţii: „Modernizare strada Kós Károly, inclusiv canalizare pluvială în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.184/02.06.2016 al Compartimentului Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 199/2010 privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare strada Kós Károly, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna” cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


 HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. - Se aprobă Proiectul Tehnic cu Detalii de Execuţie (PT+DE), anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico-economici:


Valoare (fără TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

5 698,54094

1 260,29302

6 826,48706

1 509,75032

Din care C+M

Valoare (fara TVA)

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

5 073,66923

1 122,09599

6 088,40308

1 346,51519

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR din 02.06.2016, 1 euro = 4,5216 lei

ART. 2. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Naţional de Dezvoltare locală (PNDL) precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de către beneficiar conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico-economici:

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

LEI

EURO

LEI

EURO

De la bugetul de stat

4 301 955,17

951 423,21

3 873 721,55

856 714,78

De la bugetul local

2 524 531,89

558 327,12

2 214 681,53

489 800,41

Total

6 826 487,06

1 509 750,32

6 088 403,08

1 346 515,19

Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR din 02.06.2016, 1 euro = 4,5216 lei

ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 08 iunie 2016. 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Gazda Zoltán


       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 Anexa la H.C.L. 146/2016
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină