Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 
 
 

 


HOTĂRÂREA NR. 40/2007
privind aprobarea participării municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért Egyesület

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate NR. IN 701/2007 al Oficiului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi alComisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2006 privind aprobarea iniţierii procedurilor legale privind participarea municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért EgyesületEGYESULET;

Având în vedere prevederile art.6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, respectiv minuta dezbaterii publice;

În baza prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi art. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. f şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. - Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért Egyesület, asociaţie cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică prin efectul legii, în calitate de membru fondator alături de unităţi administrativ- teritoriale.

Art. 2. - Asociaţia îşi propune să contribuie la realizarea dezvoltării regionale, socio-economice, culturale, al protecţiei mediului şi naturii, specifice zonei unităţilor administrativ teritoriale asociate, pe principiul autonomiei locale, conforme cu Cartea Europeană a Autonomiei Locale, ratificată de către România prin Legea nr. 199/1997.

Art. 3. - Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért Egyesület, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

Art. 4. - Se desemnează dl. primar Albert Álmos în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Pro Ţinutul Secuiesc” – Szövetség a Székelyföldért Egyesület.

Art. 5. – Se mandatează dl. primar Albert Álmos să participe şi să reprezinte municipiului Sfântu Gheorghe la şedinţa constitutivă a asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii asociaţiei.

Art. 6. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarului municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 01 martie 2007

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ

                        Tankó Piroska                             SECRETAR

                                                                         Kulcsár Tünde

ACT CONSTITUTIV
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină